Upotreba kolačića i postavke

Standardna politika ovog vebsajta je da dozvoljava sve kolačiće.  To nam pomaže da Vam osiguramo najbolje tehničko iskustvo na ovom vebsajtu.Ako želite da nastavite posetu dozvoljavajući sve kolačiće ne morate da napravite nikakve izmene.

Ako želite da saznate više o načinu na koji koristimo kolačiće ili kako da promenite podešavanja, to možete učiniti ovde

 

Uslovi upotrebe

Essity (publ)
Registrovano sedište: Stokholm, Švedska
Reg. br: 556012-6293
Reference navedene u nastavku „Essity“, „nas“ ili „mi“ odnose se na kompaniju Essity (publ) kao dobavljača ove Veb stranice („Lokacija“) osim ako određena Lokacija ili druga usluga ne navede drugi entitet, i u tom slučaju „Essity“ će se odnositi na taj entitet. Ovi Uslovi upotrebe primenjivaće se u odnosu na Lokacije i druge usluge koje se odnose na ove Uslove upotrebe.
Essity će se u svrhe obezbeđivanja svoje Lokacije i ovih Uslova upotrebe pridržavati švedskog zakona. Međutim, s obzirom da Essity Grupa obuhvata entitete širom sveta, imajte u vidu da ako se druga kompanija navede kao dobavljač određene Lokacije ili usluge, državni zakoni zemlje u kojoj je dati entitet osnovan mogu da pruže drugačije ili dodatne propise. U tom slučaju, svi nacionalni primenjivi zakoni biće primenjeni i dotični entitet će se pridržavati njih do potrebne granice.

Zakonska izjava

Materijale na ovoj Lokaciji obezbeđuje Essity kao oblik usluge svojim klijentima i mogu se koristiti isključivo u informativne svrhe. Pojedinačni primerci koji se mogu preuzeti podležu donjim odredbama.
Preuzimanjem bilo kog materijala sa ove Lokacije vi ste saglasni sa ovim uslovima. Ako niste saglasni sa njima, nemojte koristiti Lokaciju ili preuzimati bilo koji materijal sa nje.
 

Informacije o robnoj marki

Svi nazivi, logotipi i robne marke su vlasništvo Essity, njegovih povezanih društava, srodnih kompanija ili licensora ili partnera u zajedničkom poduhvatu.
Robne marke i nazivi brenda kompanije Essity mogu se koristiti samo kako je navedeno ovim Uslovima upotrebe ili uz prethodnu pismenu dozvolu od strane Essity.
Bilo koja upotreba robnih marki Essity u svrhu reklamiranja i promocije Essity proizvoda zahteva odgovarajuće odobrenje.
 

Ograničena upotreba/licenca za pojedinačnu upotrebu

Kompletan sadržaj uključen na ovoj Lokaciji, kao što je tekst, grafike, logotipi, ikone dugmadi, slike, audio klipovi i softver vlasništvo je Essity ili njegovih dobavljača sadržaja i zaštićen je švedskim i međunarodnim zakonima o autorskim pravima. Neovlašćena upotreba bilo kog materijala na ovoj Lokaciji može da predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima, robnim markama, i/ili drugih zakona i podleže kako civilnim tako i krivičnim sankcijama.
Ova Lokacija ili bilo koji deo ove Lokacije se ne sme reprodukovati, umnožavati, kopirati, prodavati, preprodavati ili na bilo koji drugi način koristiti za bilo koju komercijalnu upotrebu koja nije izričito dozvoljena u pismenom obliku od strane Essity. Možete preuzeti bilo koji primerak sa informacijama koji se nalazi na Essity lokacijama na jednom računaru isključivo za ličnu, nekomercijalnu, internu upotrebu.
Vi ne smete menjati, koristiti ili prenositi informacije u bilo koje komercijalne svrhe, niti smete da uklanjate bilo koja obaveštenja o autorskim pravima ili druga obaveštenja o vlasništvu iz informacija. Saglasni ste da ste odgovorni za sprečavanje bilo kog neovlašćenog kopiranja materijala i da ćete obezbediti da se svi zaposleni i ugovarači, ako je primenjivo, vaše organizacije pridržavaju ovih ograničenja.
Vi ste odgovorni za pridržavanje svih primenjivih zakona o autorskim pravima. Dozvoljavamo vam da napravite kopije ove Lokacije prema potrebi tokom njenog pregledanja, i za vašu ličnu upotrebu možete napraviti kopiju onog dela Lokacije koliko je razumno za lične namene. Svaka druga upotreba je strogo zabranjena. Ne možete postavljati ovu Lokaciju niti je povezivati na stranicu osim matične stranice bez prethodne pismene dozvole.
Essity vam ne odobrava nikakvo izričito ili podrazumevano pravo za bilo koji patent, autorsko pravo, robnu marku ili trgovačke tajne.
 

Odricanje od garancija

Informacije ovde sadržane su pružene u „viđenom stanju“ bez bilo koje izražene ili podrazumevane garancije bilo koje vrste uključujući podesnost za prodaju, nekršenje prava o intelektualnom vlasništvu ili podesnost za određenu namenu. U slučaju da je Essity povezan na Veb stranicu treće strane, takvo povezivanje služi isključivo da korisnicima bude zgodnije i Essity neće snositi nikakvu odgovornost za sadržaj ili tačnost informacija sadržanih na ovoj Veb stranici.
Ni u kom slučaju kompanija Essity neće biti odgovorna za štete bilo koje vrste, bez ograničenja, štete nastale zbog neostvarene dobiti, prekida poslovanja ili gubitka informacija, koji proisteknu iz upotrebe ili nemogućnosti da se koriste informacije, čak i ako je Essity bila predočena mogućnost takvih šteta.
Essity ne garantuje tačnost ili kompletnost informacija, teksta, grafika, veza ili drugih stavki koje mogu biti sadržane u ovim informacijama. Essity može da izvrši promene u ovom sadržaju, ili u proizvodima ovde opisanim, u bilo kom trenutku bez obaveštenja. Essity se ne obavezuje da će ažurirati informacije ili druge materijale koji su uneti na ovu Lokaciju.
 

Korisnička prosleđivanja

Svaki materijal, informacije i ostale komunikacije koje pošaljete ili objavite na ovoj Lokaciji smatraće se da nisu poverljive i ekskluzivne, da ne podležu autorskom pravu, da su neopozive, da se mogu potpuno podlicencirati i da nisu ničije vlasništvo („Komunikacije“). Essity neće imati nikakve obaveze u vezi sa Komunikacijama.
Essity ne mora da otkriva, kopira, distribuira, inkorporira i/ili na bilo koji drugi način koristi bilo koje Komunikacije, zajedno sa svim podacima, slikama, zvucima, tekstovima i drugim stvarima ovde ugrađenim, za bilo koje i sve komercijalne i nekomercijalne namene.
Ako lične podatke pošaljete na ovu Lokaciju ili kompaniji Essity, saglasni ste da Essity može upotrebite te podatke u svrhe procene vaših informacija i plasiranja na tržište proizvoda i usluga kompanije Essity, uključujući pravo na prenos podataka trećim zemljama kao i na objavljivanje vaših ličnih podataka na Internetu. Essity će prema švedskom zakonu biti odgovorna za takvu obradu ličnih podataka, a vi možete da se obratite Essity u slučaju netačnih podataka ili drugih pitanja koja se odnose na lične podatke.
Vi ne smete da objavite bilo koje Komunikacije koje se mogu proceniti kao uvredljive ili da krše privatnost drugih osoba ili koje se mogu tretirati kao komercijalni marketing ili koje su na bilo koji način nelegalne ili neodgovarajuće. Essity će obrisati takve komunikacije kada saznamo za njih i zadržavamo pravo da vas isključimo kao korisnika sa naše Lokacije ili usluga.
Kada se koriste usluge treće strane, kao što je Facebook, primenjuju se uslovi treće strane. Na primer, Facebook primenjuje svoju „Izjavu o pravima i odgovornostima“ za sve korisnike i posetioce Facebook-a i preporučujemo da pročitate ove uslove pre nego što upotrebite bilo koju uslugu treće strane.
 

Drugo

Essity može da izmeni ove Uslove upotrebe u bilo kom trenutku tako što će ažurirati ovu objavu.
Essity zadržava pravo, po svom nahođenju, da (1) promeni ovu Zakonsku izjavu, (2) prati i uklanja objave, i/ili (3) ukine dostupnost Lokacije, u bilo kom trenutku bez obaveštenja.
Ako se za bilo koji uslov, okolnost ili odredbu ove Zakonske izjave utvrdi da je nezakonita, nevažeća, ništavna ili iz bilo kog razloga neprimenjiva, validnost i primenjivost ostalih uslova, okolnosti i odredbi ni u kom slučaju neće biti pogođene ili umanjene.

 

Politika privatnosti

Politika za obradu ličnih podataka

Cilj kompanije Essity i njenih povezanih društava („Essity“ ili „Essity Grupa“) da sve osobe čije lične podatke obrađuje Essity budu sigurne da se poštuje njihova privatnost i da se preduzima dužna pažnja u pogledu njegovih ili njenih ličnih podataka. Pogledajte i Kodeks ponašanja Essity Grupe.
Essity će se usaglasiti sa svim primenjivim nacionalnim zakonima o zaštiti podataka koji kontrolišu prikupljanje i upotrebu podataka koji se odnose na pojedince („lični podaci“) kao i sa ovom Politikom o privatnosti.  Svrha ove Politike privatnosti je da ustanovi principe koji rukovode upotrebom ličnih podataka koje nam dajete, ili koje tražimo od vas.
Essity, ili odgovarajuće pridruženo društvo kako je ovde navedeno ili na odgovarajućoj Lokaciji, je kontrolor podataka koji je odgovoran za obradu ličnih podataka ovde opisanih.
 

Informacije - Lični podaci

Lični podaci, uključujući podatke kao što su imena i adrese koje pružate Essity, mogu se obraditi i ručno i preko računara.
Lični podaci koje nam pružate biće obrađeni u svrhu (i) upravljanja bilo kojim zahtevom ili saglasnošću sa vama, (ii) pružanja informacija i usluga u vezi sa takvim zahtevom ili saglasnošću kao i za (iii) potrebe marketinga i praćenja kupaca i (iv) razvoj prodaje/proizvoda, tj. u svrhe koje Essity smatra odgovarajućim.  Kada pošaljete lične podatke, pristajete i saglasni ste da se obavezujete ovim uslovima navedenim u ovoj Politici privatnosti i Uslovima upotrebe.
Bilo koja poseta Essity može voditi ka registraciji IP adrese koja se koristi za dati pristup.  Mi takođe koristimo IP adrese da bismo izmerili upotrebu Lokacija Essity. (IP adresa je jedinstveni broj koji omogućava da se ponekad identifikuje povezivanje korisnika na Internet i ono se automatski obezbeđuje putem vašeg Veb pregledača svaki put kada gledate Veb lokaciju. To merenje ponekad može da obuhvati prikupljanje informacija o tome kako koristite Lokaciju, kao i informacije o praćenju korišćenja Lokacije što može da pomogne Essity da poboljša Lokaciju, da personalizuje vaše iskustvo prilagođavanjem sadržaja vašim potrebama, da bi se optimizovalo vaše korisničko iskustvo i da bi se utvrdila učestalost korišćenja.  Ono se može primeniti i u odnosu na bilo koje korisničke naloge koje možda imate kod Essity. Mi možemo sprovesti i statističke analize prikupljenih podataka
 

Osetljive informacije

Ako nam dobrovoljno dostavite osetljive informacije o sebi (na primer, informacije koje se odnose na vaše fizičko zdravlje), vi zapravo kompaniji Essity dajete svoju saglasnost da obradi osetljive lične podatke u svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti (i bilo koje obaveštenje o upotrebi podataka pruženih u vezi sa takvim prikupljanjem) do granice do koje mora da se traži odobrenje prema važećem zakonu.

 

Otkrivanje ličnih informacija trećim stranama

Essity može vaše lične podatke da pruži trećim stranama kao što je partner ili distributer naših proizvoda kako bi ispunio svrhu za koju su bile prikupljene.
Podaci koje pružite mogu da budu poslati trećim stranama Essity Grupe i/ili poslovnim partnerima koji se nalaze u zemljama kako u okviru tako i izvan Evropske unije.
Budite pažljivi kada lične podatke ostavljate na mreži. Vi ste odgovorni da vaše lozinke i lične informacije održavate bezbednim. Vaša upotreba ove Veb lokacije predstavlja potvrdu i pretpostavku tih rizika.

 

Pristupanje i ispravljanje ličnih podataka

Ukoliko imate neka pitanja u vezi sa obradom ličnih podataka ili ako mislite da informacije koje smo obradili nisu tačne ili kompletne, treba da se obratite kompaniji Essity koja je istaknuta na prvom mestu na Lokaciji. U skladu sa lokalnim zakonom o obradi podataka, možete imati pravo pristupa i ispravljanja vaših ličnih podataka. Mi ćemo se pridržavati tih pravila koliko je to moguće da bismo ispunili sve naše zakonske obaveze.
Da biste se obratili Dobavljaču ove Politike privatnosti, kontaktirajte Essity na Box 200, 101 23 STOCKHOLM, ili putem e-pošte na adresu: info@Essity.com.
 

Upotreba kolačića

 

Ova Lokacija koristi kolačiće i ovaj odeljak vam pruža detalje o tome kako se koriste kolačići i kako možete da kontrolišete da li da sačuvate ili obrišete kolačiće.

 

Šta je kolačić?

Delovi informacije koje se prenose na čvrsti disk vašeg računara sa Veb lokacije poznati su kao „kolačići“.
Oni nisu računarski programi, nego samo male datoteke sa informacijama koje omogućavaju Veb lokacijama da sačuvaju i pristupe informacijama o korisničkom šablonu pretraživanja.
Većina Veb lokacija koristi kolačiće, zato što su oni deo kutije sa alatima koja čini Internet odličnim iskustvom za korisnike.  Kolačići omogućavaju Veb lokacijama da pruže personalizovane usluge (na primer, pamćenje lozinke, čuvanje proizvoda u korpi za kupovinu ili prikazivanje sadržaja koji je relevantan).
Postoje različite vrste kolačića: privremeni kolačići (ili sesijski kolačići) se brišu kada se zatvori pregledač; uporni kolačići se ne brišu već ostaju sve dok se aktivno ne obrišu ili kada isteknu (što zavisi od toga na koliko dugo je Veb lokacija programirala da traju kolačići).

 

Kako obrisati kolačić?

Većina pregledača je automatski podešena da prihvata kolačiće. Vi možete da onemogućite kolačiće na vašem pregledaču, ali zapamtite da ako to učinite, možete izgubiti mnoge funkcije koje su neophodne da se omogući pravilno funkcionisanje Veb lokacije. Ako želite detaljnije informacije o kolačićima, posetite adresu www.aboutcookies.org koja sadrži sveobuhvatne i nezavisne informacije o tome kako onemogućiti kolačiće pomoću podešavanja pregledača i kako obrisati kolačiće koji su već na vašem računaru.
Da biste obrisali kolačiće sa vašeg mobilnog telefona potrebno je da pogledate priručnik za telefon.
 

Lista Libresse kolačića

U cilju pružanja personalizovanog iskustva ova Lokacija koristi kolačiće. 

 

Svaki put kada koristite Lokaciju, kolačići se prebacuju i/ili im se pristupa. Kolačići su navedeni dole.
Svrha Tip Trajanje 1. ili 3. strana
Podrška aplikaciji Striktno neophodni kolačići Privremeni-sesiijski kolačići 1. strana
Login status Striktno neophodni kolačići Privremeni-sesiijski kolačići 1. strana
Praćenje korišćenja sajta Kolačići performansi Privremeni-sesiijski kolačići i stalni kolačići 3. strana
Korisničke preference Kolačići funkcionalnosti Po poseti 1. strana

 

Striktno neophodni kolačići

 – Ovi kolačići su od suštinske važnosti da bi vam omogućili kretanje po Veb lokaciji i koristili njene funkcije, kao što je pristupanje obezbeđenim oblastima Veb lokacije.  Bez ovih kolačića, nije moguće obezbediti usluge koje zahtevate, kao na primer usluga kupovine.

 

Kolačići performansi

– Ovi kolačići prikupljaju informacije o tome kako korisnici koriste Veb lokaciju, na primer na koje stranice posetioci najviše idu i da li dobijaju poruke o grešci na Veb stranicama.  Ovi kolačići ne prikupljaju informacije koje identifikuju posetioca.  Sve informacije koje prikupe ovi kolačići se objedinjuju i stoga su anonimne.  Koriste se samo da bi se poboljšalo funkcionisanje Veb lokacije.

 

Kolačići funkcionalnosti

 – Ovi kolačići omogućavaju Veb lokaciji da zapamti izbore koje napravite (kao što su vaše ime, jezik ili region) i da pruže poboljšane, lične funkcije.  Informacije koje prikupljaju ovi kolačići mogu da postanu anonimne i ne mogu da prate aktivnost vašeg pregledača na drugim Veb lokacijama.

 

Ciljni ili reklamni kolačići

 – Ovi kolačići se koriste da vam pruže reklame koje su relevantnije vama i vašim interesovanjima.  Oni se koriste i da ograniče broj puta koliko vidite reklamu, a takođe pomažu da se izmeri delotvornost reklamne kampanje.  Njih postavljaju naše reklamne mreže sa dozvolom Libresse.  Oni pamte da ste posetili Veb lokaciju i ove informacije se dele sa drugim organizacijama kao što su reklamne organizacije.  Često će ciljni ili reklamni kolačići biti povezani na funkcionalnost lokacije koju pruža druga organizacija

 

Prihvatanje Uslova upotrebe

Prihvatanje Uslova upotrebe kao i pristupanjem i korišćenjem Lokacije, saglasni ste sa upotrebom kolačića.  Takođe se možete saglasiti sa našom upotrebom kolačića u podešavanjima koja ste izvršili u vašem Veb pregledaču.

 

Korisnička prosleđivanja

Essity može da vam dozvoli da objavljujete informacije, komentare ili drugi materijal na našoj Lokaciji, mrežama društvenih medija ili drugim uslugama na mreži. Ovo je u cilju olakšavanja protoka informacija o Essity i naših proizvoda. Obratite pažnju na uslove za takva korisnička prosleđivanja navedena o Zakonskoj izjavi (pogledati gore). Nemojte nam pružati informacije o drugim osobama osim ako možete da dokažete da imate njihovu saglasnost da ih pružite.

Galerija proizvoda

Kontaktirajte nas

Možeš da kontaktiraš Libresse putem:

facebook Twitter vkontakte Pinterest YouTube Instagram email telephone mail
 
 
 
 
 

Da li ste zaboravili vašu lozinku?

Bez brige! Unesite vaše korisničko ime ili e-mail adresu a mi ćemo vam poslati detalje.

Greška, morate da unesete ime
Greška, unet e-mail ili korisničko ime ne postoje
Poslata je nova lozinka
 
 
 
 
 
 
Sačekajte

Pretplatite se na naš Bilten

Naš Bilten je odličan način da čuvate ažurirane informacije o sajtu, ponudama, događajima i još mnogo toga. U vezi sa Libresse!

Unet email je već na spisku za Bilten.
Vaš e-mail je sada registrovan za naš Bilten!
Nervažeća e-mail adresa
Obavezno polje

Odjavite se

 
 
 
 
 
 
Sačekajte

Odjavite se sa našeg Biltena

Da li smo mi nešto uradili ili rekli? Molimo da nas kontaktirate kako bismo vam to nadoknadili. Nedostajaćete nam! Šta da se radi – uvek možete ponovo da se prijavite ako se predomislite.

Greška. Da li ste uneli ispravan e-mail?
Sada ste odjavljeni!
Nervažeća e-mail adresa
Obavezno polje
 
 
 
 
 

Zdravo! Vaš pretraživač je malko star!

Pređite na bilo koju od ovih novih verzija.

1.5
6.0
2.0
2.0
  • Firefox
  • Internet Explorer
  • Safari
  • Chrome
 
 
 
 
 

Hvala za vaše pitanje!

Naš stručnjak prima mnoštvo pitanja. Stručnjak će odgovoriti samo na pitanja na koja ranije nije dat odgovor.

 
 
 
 
 
 

Obrišite nalog

Vaš Libresse nalog je uklonjen