Upotreba kolačića i postavke

Standardna politika ovog vebsajta je da dozvoljava sve kolačiće.  To nam pomaže da Vam osiguramo najbolje tehničko iskustvo na ovom vebsajtu.Ako želite da nastavite posetu dozvoljavajući sve kolačiće ne morate da napravite nikakve izmene.

Ako želite da saznate više o načinu na koji koristimo kolačiće ili kako da promenite podešavanja, to možete učiniti ovde

 

Politika privatnosti

Essity Austria GmbH ("Essity" ili "mi") shvata privatnost podataka veoma ozbiljno.

Ova Politika privatnosti opisuje kako Essity, kao rukovalac u smislu Opšte regulative o zaštiti podataka ("GDPR") i Regulative o elektronskoj privatnosti ("ePrivacy Regulation"), sakuplja i obrađuje podatke o ličnosti i druge informacije o korisnicima.

 

1. Kategorije podataka o ličnosti i svrhe obrade

Metapodaci

Naš vebsajt ili aplikaciju možete koristiti bez davanja bilo kakvih podataka o ličnosti o sebi. U tom slučaju, Essity će prikupljati samo sledeće metapodatke na osnovu Vašeg korišćenja istih:

Stranicu sa koje ste došli do našeg vebsajta, datum i vreme pristupa, količinu prenetih podataka, status prenosa, tip web-pretraživača, IP adresu, operativni sistem i interfejs, jezik i verziju softvera pretraživača.

Vaša IP adresa će se koristiti kako bi Vam se omogućio pristup našem vebsajtu ili aplikaciji. Kad IP adresa više nije potrebna u tu svrhu, skratićemo Vašu IP adresu uklanjanjem poslednjih osam karaktera Vaše IP adrese. Metapodaci, uključujući i skraćenu IP adresu koristiće se za poboljšanje kvaliteta i usluga na našem vebsajtu ili u aplikaciji analiziranjem ponašanja naših korisnika.

Nalog

Ako kreirate nalog na našem vebsajtu ili u aplikaciji, možda će biti traženo da date neke Vaše podatke o ličnosti, na primer: ime i prezime, poštansku adresu, imejl adresu, odabranu lozinku, broj telefona, podatke o računu u banci, podatke o kreditnoj kartici, adresu za fakturisanje i isporuku, interesovanja za određene proizvode/usluge (nije obavezno), zahtev za primanje marketinških imejlova (nije obavezno). Essity obrađuje takve podatke o ličnosti kako bismo Vam pružili funkcionalnosti naloga, kako bismo Vam dostavljali marketinške materijale u meri u kojoj je to dozvoljeno merodavnim propisima i radi analize Vaših interesovanja u marketinške svrhe.

Poručivanje proizvoda

Ako poručite neki proizvod preko našeg vebsajta ili aplikacije, Essity sakuplja i obrađuje Vaše sledeće podatke o ličnosti: podatke o Vašem nalogu, vrsta i količina proizvoda, kupoprodajna cena, datum porudžbine, status porudžbine, uslovi vraćanja proizvoda, zahtevi za zaštitu potrošača. Essity obrađuje takve podatke o ličnosti za potrebe realizacije ugovornog odnosa i porudžbine proizvoda, pružanja usluga zaštite potrošača, usaglašavanja sa zakonskim obavezama, odbrane, ostvarivanja i sprovođenja pravnih zahteva i marketinga u skladu s interesovanjima korisnika.

Nagradne igre

Ako učestvujete u nekoj nagradnoj igri, Essity prikuplja i obrađuje sledeće Vaše podatke o ličnosti: ime i prezime, poštansku adresu, imejl adresu, datum učešća, izbor pobednika, nagradu, odgovore u kvizu. Essity obrađuje takve podatke o ličnosti za potrebe realizacije nagradne igre, obaveštavanja pobednika, dostavljanja nagrade pobedniku, realizacije događaja i marketinga.

Podaci o zdravstvenom stanju

Ako poručite određene proizvode, Essity može prikupljati i obrađivati i informacije o Vašem zdravstvenom stanju kako je to navedeno u okviru porudžbine proizvoda. Podaci o zdravstvenom stanju su naročito osetljivi podaci u smislu GDPR-a i Essity preduzima sve potrebne korake kako bi zaštitio takve naročito osetljive podatke u skladu sa zakonskim zahtevima. Pod uslovom da na to pristanete, Essity sakuplja i obrađuje Vaše podatke o zdravstvenom stanju isključivo za potrebe realizacije ugovornog odnosa i porudžbine proizvoda, pružanja usluga zaštite potrašača, usaglašavanja sa zakonskim obavezama, odbrane, ostvarivanja i sprovođenja pravnih zahteva i marketinga u skladu s interesovanjima korisnika.

 

2. Treće strane

Prenos pružaocima usluga

Essity može angažovati eksterne pružaoce usluga, koji nastupaju kao obrađivači podataka za Essity, za pružanje određenih usluga Essity-ju, kao što su pružaoci usluga vezanih za vebsajt, pružaoci marketinških usluga ili pružaoci usluga IT podrške. Prilikom pružanja takvih usluga, eksterni pružaoci usluga mogu imati pristup i/ili obrađivati Vaše podatke o ličnosti.

Mi zahtevamo od tih eksternih pružaoca usluga da spovode i primenjuju mere zaštite kako bi obezbedili privatnost i bezbednost Vaših podataka o ličnosti.

Ostali primaoci

Essity može preneti – u saglasnosti s merodavnim propisima o zaštiti podataka - podatke o ličnosti organima za sprovođenje zakona, državnim organima, pravnim savetnicima, eksternim konsultantima ili poslovnim partnerima. U slučaju spajanja ili preuzimanja, podaci o ličnosti mogu se preneti trećim licima koja učestvuju u postupku spajanja ili preuzimanja.

Međunarodni prenos podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti koje prikupljamo ili primimo o Vama mogu se prenositi na i mogu ih obrađivati primaoci koji se nalaze unutar ili izvan Evropske ekonomske zone ("EEZ"). Te države obuhvataju one koje su navedene na stranici http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, a koje pružaju adekvatan stepen zaštite podataka sa stanovišta evropskih propisa o zaštiti podataka o ličnosti. Primaoci u SAD-u su delimično sertifikovani prema “Štitu za privatnost između EU i SAD” ("EU-U.S. Privacy Shield"), pa se, zbog toga, smatra da pružaju adekvatan stepen zaštite podataka sa stanovišta evropskih propisa o zaštiti podataka. Ostali primaoci mogu se nalaziti u drugim državama koje ne pružaju adekvatan stepen zaštite sa stanovišta evropskih propisa o zaštiti podataka. Essity će preduzeti sve potrebne mere da obezbedi da se i prenosi izvan EEZ-a adekvatno zaštite kako se to zahteva merodavnim propisima o zaštiti podataka. U vezi s prenosom u zemlje koje ne pružaju adekvatan stepen zaštite podataka, prenos zasnivamo na odgovarajućim merama zaštite, kao što su standardne klauzule o zaštiti podataka koje je usvojila Evropska komisija ili nadzorni organ, odobreni kodeks ponašanja zajedno s obavezujućim i izvršivim obavezivanjima primaoca ili odobreni mehanizmi sertifikacije zajedno s obavezujućim i izvršivim obavezivanjima primaoca. Možete tražiti primerak takvih odgovarajućih mera zaštite ako nas kontaktirate na način koji je naveden u daljem tekstu u Odeljku 7 (Kontaktirajte nas).

 

3. Pravni osnov za obradu

Obradu Vaših podataka o ličnosti možemo zasnivati na sledećim pravnim osnovima:

• Dali ste pristanak na obradu Vaših podataka u jednu ili više konkretnih svrha;

• Obrada je potrebna za realizaciju ugovora u kojem ste jedna od strana ili radi preduzimanja koraka, na Vaš zahtev, a pre zaključivanja ugovora;

• Obrada je potrebna radi usaglašavanja sa zakonskim obavezama kojima podležemo;

• Obrada je potrebna radi zaštite vitalnih interesa – Vaših ili drugog fizičkog lica;

• Obrada je potrebna za izvršenje zadataka koji se vrše u javnom interesu ili u okviru sprovođenja zvaničnih ovlašćenja koja su nam dodeljena;

• Obrada je potrebna radi legitimnih interesa koje nastojimo da zaštitimo mi ili treća strana, osim kad nad takvim interesima pretežu Vaši interesi ili fundamentalna prava i slobode koja zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, naročito ako ste dete;

• Ostali merodavni pravni osnovi za obradu podataka, naročito odredbe u zakonima zemalja članica;

Obradu Vaših naročito osetljivih podataka o ličnosti možemo vršiti po sledećem pravnom osnovu:

• Dali ste izričiti pristanak na obradu naročito osetljivih podataka o ličnosti u jednu ili više konkretnih svrha;

• Obrada je potrebna za potrebe vršenja obaveza i korišćenja konkretnih prava Essity-ja ili lica na koje se podaci odnose u oblasti radnopravnih propisa i propisa o socijalnom osiguranju i socijalnoj zaštiti;

• Obrada se odnosi na podatke o ličnosti koje isključivo obelodanjuje lice na koje se podaci odnose;

• Obrada je potrebna radi utvrđivanja, ostvarivanja ili odbrane od pravnih zahteva ili kad god sudovi postupaju u svojom svojstvu;

Dostavljanje Vaših podataka o ličnosti zahteva se zakonskim ili ugovornim obavezama ili je potrebno kako si se stupilo u ugovor s nama ili kako biste primili naše usluge/proizvode koje ste zahtevali ili ste jednostavno dobrovoljno tako odlučili.

Nedostavljanje Vaših podataka o ličnosti može dovesti do nepovoljnih aspekata za Vas, npr. nećete moći da primate određene proizvode i usluge. Međutim, osim ukoliko se ne navodi drugačije, nepružanje Vaših podataka o ličnosti ne povlači sa sobom pravne posledice po Vas.

 

4. Koja prava imate i kako možete da ih iskoristite?

Ako ste dali pristanak na određeno prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših podataka o ličnosti, možete opozvati taj pristanak u bilo kom trenutku, sa dejstvom za ubuduće. Zatim, možete se suprotstaviti korišćenju Vaših podataka o ličnosti za potrebe marketinga bez ikakvih troškova, sem troškova prenosa u skladu s osnovnim tarifama.

Prema merodavnim propisima o zaštiti podataka, imate pravo (i) da tražite uvid u svoje podatke o ličnosti, (ii) da tražite ispravku Vaših podataka o ličnosti, (iii) da tražite brisanje Vaših podataka o ličnosti, (iv) da tražite ograničavanje obrade Vaših podataka o ličnosti, (v) da tražite prenosivost podataka, (vi) da prigovorite obradi Vaših podataka o ličnosti (uključujući i prigovaranje profilisanju) i (vi) da se suprotstavite automatizovanom odlučivanju (uključujući i profilisanje).

Kako biste iskoristili svoja prava, kontaktirajte nas na način naveden u Odeljku 7 (Kontaktirajte nas) ispod.

U slučaju prigovora, imate i pravo da uložite žalbu nadležnom nadzornom organu za zaštitu podataka.

 

5. Kolačići i druge tehnologije praćenja

Ovaj vebsajt ili aplikacija koristi kolačiće. Za dalje informacije, pročitajte našu Politiku korišćenja kolačića!

 

6. Koliko čuvamo Vaše podatke o ličnosti?

Vaši podaci o ličnosti zadržavaju se sve dok je to potrebno kako bismo Vam mogli dostaviti tražene usluge i proizvode. Kad se naš odnos završi, ili ćemo obrisati Vaše podatke o ličnosti ili pak anonimizirati Vaše podatke o ličnosti, osim u slučaju da postoje zakonski zahtevi za zadržavanje istih (na primer, za potrebe oporezivanja). Možemo zadržati Vaše detalje za kontakt i interesovanje za naše proizvode ili usluge duži vremenki period ako je Essity-ju dozvoljeno da Vam šalje marketinške materijale. Takođe, merodavno pravo može zahtevati od nas da zadržimo određene Vaše podatke o ličnosti tokom perioda od 10 godina nakon relevantne poreske godine. Možemo zadržati i Vaše podatke o ličnosti nakon raskida ugovornog odnosa ako su Vaši podaci o ličnosti potrebni radi usaglašavanja s drugim merodavnim zakonima ili ako su nam Vaši podaci o ličnosti potrebni za utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva, samo kada je to neophodno. U meri u kojoj je to moguće, ograničićemo obradu Vaših podataka o ličnosti u te ograničene svrhe nakon završetka ugovornog odnosa.

 

7. Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovom Politikom privatnosti, kontaktirajte nas:

Essity Austria GmbH, Vienna, Storchengasse 1, A-1150 WIEN. TEL: +43 1 89901

Galerija proizvoda

Kontaktirajte nas

Možeš da kontaktiraš Libresse putem:

facebook Twitter vkontakte Pinterest YouTube Instagram email
 
 
 
 
 

Da li ste zaboravili vašu lozinku?

Bez brige! Unesite vaše korisničko ime ili e-mail adresu a mi ćemo vam poslati detalje.

Greška, morate da unesete ime
Greška, unet e-mail ili korisničko ime ne postoje
Poslata je nova lozinka
 
 
 
 
 
 
Sačekajte

Pretplatite se na naš Bilten

Naš Bilten je odličan način da čuvate ažurirane informacije o sajtu, ponudama, događajima i još mnogo toga. U vezi sa Libresse!

Unet email je već na spisku za Bilten.
Vaš e-mail je sada registrovan za naš Bilten!
Nervažeća e-mail adresa
Obavezno polje

Odjavite se

 
 
 
 
 
 
Sačekajte

Odjavite se sa našeg Biltena

Da li smo mi nešto uradili ili rekli? Molimo da nas kontaktirate kako bismo vam to nadoknadili. Nedostajaćete nam! Šta da se radi – uvek možete ponovo da se prijavite ako se predomislite.

Greška. Da li ste uneli ispravan e-mail?
Sada ste odjavljeni!
Nervažeća e-mail adresa
Obavezno polje
 
 
 
 
 

Zdravo! Vaš pretraživač je malko star!

Pređite na bilo koju od ovih novih verzija.

1.5
6.0
2.0
2.0
  • Firefox
  • Internet Explorer
  • Safari
  • Chrome
 
 
 
 
 

Hvala za vaše pitanje!

Naš stručnjak prima mnoštvo pitanja. Stručnjak će odgovoriti samo na pitanja na koja ranije nije dat odgovor.

 
 
 
 
 
 

Obrišite nalog

Vaš Libresse nalog je uklonjen